Kościół św. Fabiana i św. Sebastiana

 Kościół filialny pw. św. Fabiana i Sebastiana (św. Rocha) jest również kościółem patronalnym Strzelniczych Bractw Kurkowych z terenu Diecezji Kaliskiej.


Projekt współfinansowany przez Unię europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

Szlakiem zabytkowych kościołów obszarów Diecezji Kaliskiej – rewaloryzacja i konserwacja zabytków drewnianych celem ochrony dziedzictwa kulturowego oraz wzrostu atrakcyjności regionu. Etap II.
Cel projektu: ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz poprawa dostępności do dóbr i usług kultury poprzez przeprowadzenie prac rewitalizacyjno-konserwatorskich w szesnastu kościołach Diecezji Kaliskiej, w tym prac konserwatorskich drewnianych zabytków ruchomych stanowiących wyposażenie tych kościołów.
Zaplanowane do realizacji działania projektu przyczynią się do zachowania i utrwalenia dziedzictwa historyczno-kulturalnego w skali ponadlokalnej, jak również wpłyną na wzrost atrakcyjności turystycznej Ziemi Kaliskiej.

Całkowita wartość projektu: 12 469 232,26
Dofinansowanie projektu z UE: 10 598 847,42

 

Dofinansowanie z EU remontu kościoła św. Fabiana i św. Sebastiana (św. Rocha) w Krotoszynie: 683 639,95 zł.

 

Parafia św. Jana Chrzciciela w Krotoszynie jest partnerem w Projekcie pt. „Szlakiem zabytkowych kościołów obszaru Diecezji Kaliskiej – rewaloryzacja i konserwacja zabytków drewnianych celem ochrony dziedzictwa kulturowego oraz wzrostu atrakcyjności regionu” w programie Operacyjnym Infrastruktury i Środowiska 2014-2020. Projekt ma charakter projektu zintegrowanego, obejmuje piętnaście parafii oraz klasztor oo. Franciszkanów w Kaliszu. W dekanacie krotoszyńskim włączone są parafie w Starymgrodzie i św. Jana Chrzciciela w Krotoszynie

 

Ogólny stan drewnianego kościoła przy ul. Więźniów Politycznych w Krotoszynie na pierwszy rzut oka wygląda dobrze. Tym bardziej, że wszyscy pamiętają remont dachu przeprowadzony w 2010 roku. Kiedy przypatrzymy się jednak szczegółom ocena nie jest optymistyczna. Przy ramach okiennych uwidocznione są poszerzające się szczeliny. Ściana północna wewnątrz mocno jest wybrzuszona. Postawione z cegieł fundamenty są zmurszałe. Podwaliny z drewna spróchniałe. Po dokonanych badaniach i analizach pismo pani konserwator z dnia 30 maja 2016 r. nie pozostawia złudzeń. Całkowite odeskowanie kopuły obciążyło ściany. Spróchniałe podwaliny i zmurszałe fundamenty nie wytrzymują naporu ścian i opartej na nich kopuły. Świątynia składa się do wnętrza. Kościół św. Rocha pilnie potrzebuje gruntownego remontu.

 

Po przeprowadzaniu badań konstrukcyjnych i materiałowych została sporządzona pełna inwentaryzacja i sporządzony budowlany projekt remontowy. Pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych i konserwatorskich obejmuje: wykonanie nowych fundamentów oblicowanych od zewnątrz kamieniem, wymianę belek podwalinowych, miejscowe wzmocnienie zrębu ścian od strony wnętrza, remont dachu w celu przywrócenia pierwotnego sposobu pokrycia z gontu układanego warstwami podwójnie, oczyszczenie i impregnacja drewna przeciw korozji biologicznej i atmosferycznej oraz rekonstrukcja historycznych gzymsów okapowych i na hełmie wieży, powtórne wykonanie podłogi, rekonstrukcja i wymiana okien oraz drzwi zewnętrznych bocznych, montaż sygnalizacji pożaru i napadu, renowacja ołtarza głównego, konfesjonałów i prospektu organowego. Przygotowany wniosek o dofinansowanie nie mógł uwzględnić naprawy instrumentu muzycznego i wymiany ławek, ponieważ nie są wpisane w rejestr zabytków.

 

Zestawienie przygotowanych kosztorysów dla świątyni w Krotoszynie (wraz z wymianą ławek) sięga kwoty 994 282,29 zł. Przyznane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 683 639,95 zł. W ostatnich dniach sierpnia parafia złożyła dodatkowy wniosek o udzielenie również ze środków Gminy Krotoszyn dotacji na prace restauracyjne i konserwatorskie przy zabytkowym, drewnianym kościele pw. śś. Fabiana i Sebastiana. Wnioskowane 110 398,44 zł.

Wszystkich zatroskanych o losy zabytkowej drewnianej świątyni w Krotoszynie można z satysfakcją uspokoić. Chociaż nie wszystko jest widoczne, to prace przygotowawcze cały czas trwają. Realizacja prac budowlanych ma rozpocząć się w II kwartale 2018 roku. Cały projekt musi być zakończony i rozliczony do końca 2019 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Kwestonet

 

 

Transmisja:

YouToube / Bazylika Krotoszyn

 

Bazylika św. Jana Chrzciciela w Krotoszynie


Wezwanie do chorego z sakramentami

(tel. wyłącznie do chorych!)

7 9 7 - 8 5 8 - 4 6 6

Wszystkie pozostałe sprawy załatwiamy w biurze

tel. 62 725-29-03 w godz. od 9.00 do 12.00

 

Msze święte:

Niedziela - 6.30, 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 16.00, 19.00 (od IX do V), 20.00 (od VI do VIII)
Dni powszednie - 6.30, 7.15, 8.00, 18.30

Adoracja:

Wystawienie Najświętszego Sakramentu

- w dni powszednie

od 8.30 do 18.30

- w niedziele i  święta

od 13.00 do 16.00

Spowiedź święta:

- dni powszednie

15 min. przed każdą mszą św. poranną
30 min przed mszą św. wieczorną

- w I piątki miesiąca od 9.00 do 10.00 oraz od 16.00 do 17.00

- soboty od 16.00 do 17.00
 

Biuro parafialne

Godziny otwarcia: poniedziałek - 9.00-12.00
i 16.00-17.00; 19.00 (dla narzeczonych)
wtorek - sobota 9.00-12.00

 

Komentarz do Ewangelii

 

Caritas

Specjalistyczne łóżka, wózki inwalidzkie i chodziki są do wypożyczenia w godzinach urzędowania biura parafialnego -

od poniedziałku do soboty w godz. od 9.00 do 12.00.

 

Indywidualne umówienie terminu i godziny odbioru sprzętu - tel. nr 62 725 29 03 (biuro parafialne).