Kościół św. Fabiana i św. Sebastiana

 

POLICHROMIE ETAP II

 

Dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2022 możemy kontynuować renowacje ścian drewnianego

kościoła pw. św. Fabiana, św Sebastiana i św. Rocha.

Koszt tegorocznych prac (Polichromie etap II) wynosi 114 508 zł, z czego dotacja Ministerstwa wynosi 55 682 zł, wierni uczęszczający na msze św. w Bazylice mają swój udział w kowcie 58 826 zł. Dziękujemy, że architektoniczne skraby dziedzictwa narodowego i społeczności lokalnej mogą być poddane renowacji dzięki ofiarności katolików i w ten sposób zachowane dla następnych pokoleń. Kościół w ten sposób wnosi swój wielki wkład w dziedzictwo kulturowe Polski. Dziękujemy Ministerstwu Kultury za to, że docenia troskę o zabytki każdego podmiotu, bez dyskryminacji organizajci religijnych.     

 

Ściany drewnianego kościoła w zachodniej części kościoła przed renowacją:

 

 

 

 

 

Ściany zachodniej części kościoła po renowacji:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLICHROMIE ETAP I

 

W roku 2021 odsłonięto spod przemalowań dwa ołatarze iluzjonistyczne i poddano renowacji. Prace mogły się odbyć dzieki dotacji Urzdu Marszałkowskiego Urzędu Wielkopolskiego (ściana północna) oraz darowizny Fundacji ORLEN (Ściana południowa)

Zadanie polegało na odsłonięciu spod przemalowań polichromii na dwóch ścianach naw kościoła. Polichromia datowana jest na ok. 1800 rok, przedstawia m.in. dwa malowane iluzjonistycznie ołtarze. Jej autorstwo przypisuje się uczniowi A. Smuglewicza. Odsłonięte polichromie były poddane pełnej konserwacji i restauracji. Do iluzjonistycznie malowanych ołtarzy zostały zrekonstruowane na podstawie zdjęć archiwalnych antepedia, na których eksponowano barokowe figury św. Floriana i św. Rocha,

Opis z kart z 1965 roku: „ołtarze architektoniczne – iluzjonistycznie malowany na ścianie. Retabulum w postaci wnęki półkolistej ujętej pilastrami i kolumnami, dźwigającymi belkowanie gierowane. Nad retabulum malowany kartusz i okno w malowanym obramieniu. Na osi kolumn wazy z kwiatami. Architektura malowana biało na złotawo-żółtym tle. Kapitele złocone. Kwiaty wielobarwne. Wnęka za figurą św. Floriana pokryta malowidłem pejzażowym z widokiem na miasto i kościół. Wnęka za figurą św. Rocha jest malowanym krajobrazem górskim”. Ze zdjęć archiwalnych wynika również, że ściany kościoła stanowiące tło ołtarzy były polichromowane w rodzaj marmoryzacji(?). widoczny jest również iluzjonistycznie malowany gzyms podsklepienny i obramienie okna oraz drewniane, polichromowane antepedia ołtarzy.

 

Odkrywki

 

Zachowana odbitka w karcie konserwatorskiej

 

 

Sciany przed renowacją (część pólnocna)

 

 

Sciany przed renowacją (część południowa)

 

POLICHROMIE PO RENOWACJI

Ściana południowa (Ołtarz św. Rocha)

 

 

Ściana północna (Ołtarz św. Floriana)

 

 

Ściana południowa (Ołtarz św. Rocha)

 

REMONT BUDOWLANY


Projekt współfinansowany przez Unię europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

Szlakiem zabytkowych kościołów obszarów Diecezji Kaliskiej – rewaloryzacja i konserwacja zabytków drewnianych celem ochrony dziedzictwa kulturowego oraz wzrostu atrakcyjności regionu. Etap II.
Cel projektu: ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz poprawa dostępności do dóbr i usług kultury poprzez przeprowadzenie prac rewitalizacyjno-konserwatorskich w szesnastu kościołach Diecezji Kaliskiej, w tym prac konserwatorskich drewnianych zabytków ruchomych stanowiących wyposażenie tych kościołów.
Zaplanowane do realizacji działania projektu przyczynią się do zachowania i utrwalenia dziedzictwa historyczno-kulturalnego w skali ponadlokalnej, jak również wpłyną na wzrost atrakcyjności turystycznej Ziemi Kaliskiej.

Całkowita wartość projektu: 12 469 232,26
Dofinansowanie projektu z UE: 10 598 847,42

 

Dofinansowanie z EU remontu kościoła św. Fabiana i św. Sebastiana (św. Rocha) w Krotoszynie: 683 639,95 zł.

 

Parafia św. Jana Chrzciciela w Krotoszynie jest partnerem w Projekcie pt. „Szlakiem zabytkowych kościołów obszaru Diecezji Kaliskiej – rewaloryzacja i konserwacja zabytków drewnianych celem ochrony dziedzictwa kulturowego oraz wzrostu atrakcyjności regionu” w programie Operacyjnym Infrastruktury i Środowiska 2014-2020. Projekt ma charakter projektu zintegrowanego, obejmuje piętnaście parafii oraz klasztor oo. Franciszkanów w Kaliszu. W dekanacie krotoszyńskim włączone są parafie w Starymgrodzie i św. Jana Chrzciciela w Krotoszynie

 

Ogólny stan drewnianego kościoła przy ul. Więźniów Politycznych w Krotoszynie na pierwszy rzut oka wygląda dobrze. Tym bardziej, że wszyscy pamiętają remont dachu przeprowadzony w 2010 roku. Kiedy przypatrzymy się jednak szczegółom ocena nie jest optymistyczna. Przy ramach okiennych uwidocznione są poszerzające się szczeliny. Ściana północna wewnątrz mocno jest wybrzuszona. Postawione z cegieł fundamenty są zmurszałe. Podwaliny z drewna spróchniałe. Po dokonanych badaniach i analizach pismo pani konserwator z dnia 30 maja 2016 r. nie pozostawia złudzeń. Całkowite odeskowanie kopuły obciążyło ściany. Spróchniałe podwaliny i zmurszałe fundamenty nie wytrzymują naporu ścian i opartej na nich kopuły. Świątynia składa się do wnętrza. Kościół św. Rocha pilnie potrzebuje gruntownego remontu.

 

Po przeprowadzaniu badań konstrukcyjnych i materiałowych została sporządzona pełna inwentaryzacja i sporządzony budowlany projekt remontowy. Pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych i konserwatorskich obejmuje: wykonanie nowych fundamentów oblicowanych od zewnątrz kamieniem, wymianę belek podwalinowych, miejscowe wzmocnienie zrębu ścian od strony wnętrza, remont dachu w celu przywrócenia pierwotnego sposobu pokrycia z gontu układanego warstwami podwójnie, oczyszczenie i impregnacja drewna przeciw korozji biologicznej i atmosferycznej oraz rekonstrukcja historycznych gzymsów okapowych i na hełmie wieży, powtórne wykonanie podłogi, rekonstrukcja i wymiana okien oraz drzwi zewnętrznych bocznych, montaż sygnalizacji pożaru i napadu, renowacja ołtarza głównego, konfesjonałów i prospektu organowego. Przygotowany wniosek o dofinansowanie nie mógł uwzględnić naprawy instrumentu muzycznego i wymiany ławek, ponieważ nie są wpisane w rejestr zabytków.

 

Zestawienie przygotowanych kosztorysów dla świątyni w Krotoszynie (wraz z wymianą ławek) sięga kwoty 994 282,29 zł. Przyznane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 683 639,95 zł. W ostatnich dniach sierpnia parafia złożyła dodatkowy wniosek o udzielenie również ze środków Gminy Krotoszyn dotacji na prace restauracyjne i konserwatorskie przy zabytkowym, drewnianym kościele pw. śś. Fabiana i Sebastiana. Wnioskowane 110 398,44 zł.

Wszystkich zatroskanych o losy zabytkowej drewnianej świątyni w Krotoszynie można z satysfakcją uspokoić. Chociaż nie wszystko jest widoczne, to prace przygotowawcze cały czas trwają. Realizacja prac budowlanych ma rozpocząć się w II kwartale 2018 roku. Cały projekt musi być zakończony i rozliczony do końca 2019 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renowcja polichromii w drewnianym

kościele św. Fabiana i Sebastiana

 

Transmisja:

YouToube / Bazylika Krotoszyn

 

Bazylika św. Jana Chrzciciela w Krotoszynie


Wezwanie do chorego z sakramentami

(tel. wyłącznie do chorych!)

7 9 7 - 8 5 8 - 4 6 6

Wszystkie pozostałe sprawy załatwiamy w biurze

tel. 62 725-29-03 w godz. od 9.00 do 12.00

 

Msze święte:

Niedziela - 6.30, 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 16.00, 19.00 (od IX do V), 20.00 (od VI do VIII)
Dni powszednie - 6.30, 7.15, 8.00, 18.30

Adoracja:

Wystawienie Najświętszego Sakramentu

- w dni powszednie

od 8.30 do 18.30

- w niedziele i  święta

od 13.00 do 16.00

Spowiedź święta:

- dni powszednie

15 min. przed każdą mszą św. poranną
30 min przed mszą św. wieczorną

- w I piątki miesiąca od 9.00 do 10.00 oraz od 16.00 do 17.00

- soboty od 16.00 do 17.00
 

Biuro parafialne

Godziny otwarcia: poniedziałek - 9.00-11.00
i 16.00-17.00; 19.00 (tylko dla narzeczonych)
wtorek - sobota 9.00-11.00

 

Komentarz do Ewangelii

 

Caritas

Specjalistyczne łóżka, wózki inwalidzkie i chodziki są do wypożyczenia w godzinach urzędowania biura parafialnego -

od poniedziałku do soboty w godz. od 9.00 do 12.00.

 

Indywidualne umówienie terminu i godziny odbioru sprzętu - tel. nr 62 725 29 03 (biuro parafialne).


  Kwestonet